Kontakt

Adresa redakcie
Tallerova 10, 811 02 Bratislava
Tel.: +421 2 52 96 25 50, fax: +421 2 52 96 25 53
E-mail: automagazin@automagazin.sk
Individuálne e-mailové adresy v štruktúre
priezvisko@automagazin.sk

Vydavateľ a šéfredaktor
Ing. Ivan Mičko

Výkonný šéfredaktor
Ing. Peter Varga (0903 36 74 34)

Redaktori
Ing. Peter Barta, Mgr. Juraj Hrivnák, Ľuboš Kašický, Peter Lacena, Ing. Dalibor Klíma, Ing. arch. Ivan Matúška, Mgr. Juraj Paška, Štefan Rosival

Webeditor
Peter Lacena

Riaditeľ obchodu
Mgr. Martin Pavlík 0905 65 08 84

Riaditeľ marketingu a PR
Ing. Milan Štefančík 0949 04 99 98

Inzercia
Daniel Mrva 0904 48 83 41
Mgr. Karol Provazník 0902 94 80 82

Grafická úprava a layout
Mgr. art. Ondrej Eliáš,
Ing. Michal Poracký, ArtD.
Vydavateľ
ALBATROS GROUP, s. r. o.
Tallerova 10, 811 02 Bratislava
Tel.: +421 2 52 96 25 50, fax: +421 2 52 96 25 53
IČO 35 861 088

Riaditeľka
Mgr. Táňa Gundová

Finančná riaditeľka
Ing. Lucia Jurových

Vo vydavateľstve vychádza aj
Golf, Atrium, Woman

Tlač
Slovenská Grafia, a. s.,
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

Rozširujú
MEDIAPRINT – KAPA PRESSEGROSSO, a. s.
a súkromní distributéri

Predplatné v SR/ČR a zahraničí
Mediaprint‐Kapa Pressegrosso, a. s.,
Stará Vajnorská 9, P. O.BOX 183,
830 00 Bratislava
Tel.: +421 2 49 89 35 67
E‐mail: predplatne@abompkapa.sk, objednavky@ipredplatne.sk
Ročné predplatné (10 + 3 čísla) 30 eur.

Otázky k predplatnému
Infolinka 0800 18 88 26

21. ročník
Vychádza 10× ročne

Registrácia
MK SR EV 3411/09, ISSN 1336 – 7439
Nevyžiadané rukopisy nevraciame.a

Hyundai